Serveis

Com participar si sou:
a) Artistes: Envieu de 8 a 12 imatges digitals de la vostra obra, de 800 pixels d’ample, junt amb les fitxes tècniques d’aquestes on hi haurà de constar (Data de realització, tamany de l’obra, títol de l’obra si el té i, per últim, la tècnica emprada per a la seva realització). Dades biogràfiques, dades artístiques i comentaris sobre la seva obra, que l’artista cregui convenient presentar.
b) Crítics, estudiosos de l’art o afeccionats: Podeu col·laborar enviant articles, opinions relacionat amb l’art o els artistes.
c) Galeristes, marchants o promotors: podeu enviar links a exposicions, galeries, fires, o museus si ho creieu convenient, sense cap compromís.
d) Afeccionats a l’art, compradors o col·leccionistes: si us interessa alguna obra comuniqueu-vos amb el nostre webmaster.


Like participating if you are:
a) Artists: To send from 8 to 12 imatgenes digital of your work, 800 pixels of wide, next to fixas technical of these, where to haráconstar itself: (Date of realitzación, tamanyo of the work, title of the work if they have i, finally, the technique used in its accomplishment). Biographical data, artistic data and commentaries on its work, that creates advisable to show.
b) Critical, students of the art or fans: To participate sending articles, opinions related to the art or the artists.
c) Curators, marchantes or promoters: They can send connections to, galleries, fair, or museums if they create it advisable, without no commitment.
d) Fans to the art, buyers or col·leccionistas: If stays interested in some of works exposed in nomesart poenos in contact with our webmaster.


Como participar si sois:
a) Artistas: Enviat de 8 a 12 imatgenes digitales de vuestra obra, de 800 pixels de ancho, junto a las fixas técnicas de estas, donde se haráconstar: (Fecha de realitzación, tamanyo de la obra, título de la obra si lo tienen i, por último, la técnica utilizada en su realización). Datos biográficos, datos artisticos y comentarios sobre su obra, que crea conveniente mostrar.
b) Críticos, estudiosos del arte o aficionados: Podeis participar enviando artículos, opiniones relacionadas con el arte o los artistas.
c) Galeristas, marchantes o promotores: Pueden enviar conexiones a, galerias, feria, o museos si lo creen conveniente, sin ningun compromiso.
d) Aficionados al arte, compradores o col·leccionistas: Si estais interesados en alguna de las obras expuestas en nomesart poenos en contacto con nuestro webmaster.


Comment participer si vous êtes :
a) Artistes: Envoyez entre 8 et 12 images numériques de votre oeuvre, de 800 pixels de large, en précisant les données techniques de celles-ci (Date de crátion, format de l’oeuvre, titre éventuel, et pour terminer la technique utilisée dans sa réalisation). Données biographique, données artistiques et commentaires sur l’oeuvre que l’artiste pense devoir indiquer.
b) Critiques, étudiants en art ou amateurs: Vous pouvez participer en envoyant des articles et opinions en rapport avec l’art ou les artistes.
c) Marchants d’art ou promoteurs: Vous pouvez envoyer des liens vers des galeries, foires, ou musées qui vous semblen intéressants, sans aucun compromis.
d) Amateurs d’art, acheteurs ou collectionneurs: Si certaines des oeuvres exposées dans nomesart vous intéressent, prenez contact avec notre webmaster.